Algemene voorwaarden - Crowne Plaza Antwerpen

Algemene voorwaarden

Alle betalingen dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na datum van de facturatie te geschieden.
Om geldig te zijn, moeten alle klachten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de 8 dagen na
aanbieding van de rekening. Zij rechtvaardigen echter geenszins het niet betalen ervan.
Bij niet-belating op de vervaldag zullen de facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
een interest opbrengen van 5% per maand.
Daarenboven zulten de facturen, waarvan het bedrag onbetaald blijft na de 10e dag volgend op een ingebrekestelling
per aangetekend schrijven, ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met een
forfaitaire en onverminderbare som, gelijk aan 20% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum
van € 25,00 per factuur, onverminderd de conventionele en gerechtelijke interesten en de eventuele
verschuldigde gerechtskosten en vergoedingen.
ln geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Crowne Plaza Antwerpen

  • Holcro NV
  • G. Legrellelaan 10
  • 2020 Antwerp
  • BelgiΓ«
  • TVA BE 0421.732.937
  • RPR Antwerp
  • Bank: KBC 734-0236394-14
  • Swift: KREDBEBB
  • IBAN: BE94 7340 2363 9414